Polski English German  
 
(0) 0.00 PLN
Koszyk jest pusty

WARTOŚĆ: 0.00 PLN
 
 
baner
REGULAMIN
Promocje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
https://proaktiv.pl
 
Właścicielem sklepu internetowego pod domeną
https://proaktiv.pl jest Pro Aktiv sp. z o.o. z siedzibą ul. Siarczana 22, 30-432 Kraków, powiat Kraków, woj. małopolskie, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000596483, NIP: 6793120830, Regon: 363340341, tel./fax 12 268 96 00
kom. 508 802 808, 502 507 427 oraz e-mail:
biuro@proaktiv.pl zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.
 
Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży naturalnych preparatów przeznaczonych do sprzedaży w aptekach i sklepach zielarskich.
 
§1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.   Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).
2.   Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.   Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
4.   Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
5.   Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej
proaktiv.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
6.   Dane kontaktowe oznaczają:
a)      w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b)      w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
7.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
proaktiv.pl
8.   Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem proaktiv.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
9.   Towar/ Produkt minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
a która podana jest w sklepie
proaktiv.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
10. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona
w cenniku dostaw znajdującym pod adresem
proaktiv.pl
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
13. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
14. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.
 
§2
Postanowienia ogólne
1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem
proaktiv.pl
2.   Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3.   Regulamin określa w szczególności:
a.     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b.    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
c.     zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu;
d.    wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient,
e.     tryb postępowania reklamacyjnego.
4.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu
proaktiv.pl oraz pobrać go
i sporządzić jego wydruk.
5.   Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym
i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail,
jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
6.   Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się
z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.   Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
8. Sklep weryfikuje twórców opinii o produktach i twórców recenzji sklepu, sprawdzając czy byli oni faktycznymi klientami sklepu. Sklep nie stosuje manipulowania wynikami, dodając płatne reklamy w wynikach. 
 
§3
Wymagania techniczne oraz Pliki cookie
1.   W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a)     dostępem do Internetu;
b)    poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
c)     czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2.   e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
3.   Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4.   Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5.   Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 
§4
Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika
1.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Moje konto”.
2.   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.   Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
4.   Aby skorzystać z usługi należy wybrać polecenie „Rejestruj nowe konto”, podać dane kontaktowe, wskazać swój login oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
5.   Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
6.   Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
7.   Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.
8.   Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu oraz loginem. Wyboru loginu oraz hasła dokonuje Użytkownik.
9.   Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto”
ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
10. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§5
Składanie Zamówień
1.   Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
2.   Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji lub logowania.
3.   Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
4.   Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami wyrobów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
5.   Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
6.   Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.
7.   Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
8.   Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
9.   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
10. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
12. Po złożeniu zamówienia, jeżeli Sprzedawca ma możliwość realizacji zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
13. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.     dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b.    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c.     cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d.    formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e.     sposób płatności;
f.     informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g.    informację o prawie do rękojmi;
14. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
16. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (treść w każdym momencie dostępna jest na Koncie Klienta) oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
17. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.
18. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku.
 
§6
Ceny i metody płatności
1.   Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.   Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
3.   Ceną wiążącą strony jest cena Towaru podana przez Sprzedającego w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
4.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
5.   Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
a.     przy odbiorze;
b.    przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego.
 
 
§7
Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru
1.   Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2.   Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
3.   Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.  
4.   Zakupione produkty są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej w zależności od wybranej opcji przy zakupie. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej lub Poczty-Polskiej i podawany jest do wiadomości Klienta przy zamawianiu towaru w sklepie internetowym
proaktiv.pl
5.   Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7.   Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
8.   Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9.   W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
 
§8
Gwarancje
1.   Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2.   W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
3.   Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4.  Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 
§9
Reklamacje
1.   Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2.   W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a.      pocztą elektroniczną na adres e-mail:
biuro@proaktiv.pl
b.      pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy: ProAktiv 30-432 Kraków, ul. Siarczana 22.
3.   Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi
go o sposobie dalszego postępowania.
4.   Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru
na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
5.   Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6.   W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo
do odstąpienia od zawartej umowy.
7.   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a.         imię i nazwisko;
b.         adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
c.         przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, deseń, rozmiar);
d.         przyczynę reklamacji;
e.         żądanie rozpoznania reklamacji;
f.          podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
9.   Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.  
11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
12. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 
§10
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
1.   Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3.   Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4.   Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź
w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
5.   Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzor_odstapienia _od_umowy.pdf
6.   Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
7.   Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar
w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8.   Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
9.   Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
10. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
13.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
13.2   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
13.3   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
§11
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu.
4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
5.  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
6.  Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres:
biuro@proaktiv.pl bądź pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy: ProAktiv 30-432 Kraków, ul. Siarczana 22.
 
§12
Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej
1.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b.      niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

  1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  3. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.      Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 
 
§ 13
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
2.      W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 
Życzymy udanych zakupów!

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (nazwa, pełny adres, telefon, faks jeżeli jest dostępny, adres e-mail sprzedającego) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza:  
https://proaktiv.pl/moduly/strony%20informacyjne/UserFiles/1/Wzor_odstapienia%20_od_umowy.doc
 
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
biuro@proaktiv.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy:
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
 
 
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRO AKTIV

I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Pro Aktiv sp. z o.o.. z siedzibą przy ul.  Siarczana 22 ,  o numerze NIP: 676-106-96-81 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe
Pro Aktiv dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis proaktiv.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Pro Aktiv przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Pro Aktiv nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)
Pro Aktiv zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Pro Aktiv wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości
Pro Aktiv zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Pro Aktiv rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Pro Aktiv.

Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Pro Aktiv i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Pro Aktiv nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Pro Aktiv zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@proaktiv.pl
Pro Aktiv stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności
Pro Aktiv zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Pro Aktiv obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Pro Aktiv będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Pro Aktiv prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu Pro Aktiv. 
RODO - Ochrona danych osobowych

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

„Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas zakupów w naszym sklepie internetowym, jest Pro Aktiv sp. z o.o.. z siedzibą we Krakowie, ul. Siarczana 22. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wysłania go firmą kurierską. Dla osób, które zaznaczyły opcję Newsletter, możliwe będzie wysyłanie wiadomości o nowościach. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Pro Aktiv sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: biuro@proaktiv.pl

  
© 2021 PROAKTIV   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Kanał Youtube
Profil Facebook
 

Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki. »