Polski English German  
 
(0) 0.00 PLN
Koszyk jest pusty

WARTOŚĆ: 0.00 PLN
 
 
baner
BLOG / Porównanie srebra koloidalnego
Promocje

Które nanosrebro koloidalne jest najlepsze?

Dlaczego wybór właściwego koloidu jest tak ważny?

Technologia MPA® zastosowana przez firmę Pro Aktiv to unikalny sposób otrzymywania zawieszonych w wodzie nanocząstek metali szlachetnych (koloidów) w rozmiarach od 2-10 nm. Dzięki takiemu rozdrobnieniu wzrasta ich powierzchnia aktywna i zdolność oddziaływania na mikroorganizmy już na poziomie atomowym. Nanometale takiej technologii, przy silnym działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym, pobudzającym lub regenerującym, jednocześnie wykazują brak toksyczności, nie podrażniają i nie wywołują reakcji alergicznych. Uzyskanie takich właściwości jest możliwe dzięki metodzie fizycznej w ramach technologii zastosowanej przez firmę Pro Aktiv, której nie towarzyszą żadne chemiczne komponenty i procesy.

Aktywność nanocząstek, czyli inaczej ich zdolność do działania antybakteryjnego, antywirusowego i antygrzybiczego jest możliwa pod warunkiem bezpośredniego kontaktu z mikroorganizmem.

Aktywność ta zależy nie tylko od pola ich powierzchni, ale przede wszystkim od typu tych powierzchni, ilości atomów krawędziowych i wierzchołkowych. Poniższy rysunek przedstawia porównanie aktywności różnych nanocząstek srebra otrzymanych metodą fizyczną ze względu na ich kształt.

Każdy mikroorganizm funkcjonuje w otoczeniu mokrym. Woda jak i każdy inny płyn posiada charakterystyczne dla siebie napięcie powierzchniowe. Powoduje ono, że dla cząstki o płaskich powierzchniach warstwa płynu powoduje odseparowanie takiej powierzchni od powierzchni bakterii. Największe szanse na uzyskanie punktu styku nanocząstki z bakterią są punkty krawędziowe i wierzchołkowe powierzchni nanocząstki. Z tego mechanizmu wynika, że najskuteczniejsze są cząstki o wielu wierzchołkach. Trzeba zaznaczyć, że w skali nano, pomiędzy obiektami takimi jak bakterie i nanocząstki występują różne siły i oddziaływania, ale znane nam ze świata makro np. siły grawitacji są już pomijalnie małe i dlatego nanocząstka nie opada na powierzchnię bakterii i do niej nie przylega (jak sugerują niektórzy producenci).

Jak widać z poniższego rysunku cząstki Pro Aktiv Ag 250 i Ag 500® MPA, posiadając nieregularną powierzchnię o wielu wierzchołkach, spełniają te wymagania dzięki czemu są skuteczne w zwalczaniu różnego typu mikroorganizmów np. bakterii, grzybów itp.

 

Z praw fizyki wynika, że tylko atomy zewnętrzne są zdolne oddziaływać na otoczenie, gdyż atomy wewnętrzne są otoczone takimi samymi atomami i mogą oddziaływać jedynie same ze sobą nie wpływając na otoczenie. (W przypadku Cu, Ag i Au każdy wewnętrzny atom ma dwunastu najbliższych sąsiadów, a atom powierzchniowy ma mniej więcej od 3 do 7 sąsiadów, w zależności od typu powierzchni krystalograficznej.) W uproszczeniu, można założyć, że atom leżący na powierzchni nanocząstki ma o połowę mniej sąsiadów, zaś leżący na krawędzi o 3/4, a najmniej bo 1/8 ma atom wierzchołkowy i właśnie on jest najbardziej aktywny.

Inną ważną cechą wpływającą na aktywność nanokoloidu jest realna struktura krystaliczna cząstek, a dokładniej defekty tej struktury. Defekty zaburzają wiązania chemiczne stając się centrami aktywności. Skuteczność koloidu w konkretnym zastosowaniu zależy od doboru odpowiednich cząstek. Uniwersalne działanie zapewniają cząstki o zróżnicowanych kształtach, rozmiarach oraz defektach. Cząstki Pro Aktiv Ag 250 i Ag 500® spełniają te wymagania dzięki czemu są skuteczne w zwalczaniu różnego typu mikroorganizmów np. bakterii, grzybów itp.

Oznakowanie ułatwiające dokonanie wyboru
 

 

Tabela. 1. Porównanie budowy cząstek/cząsteczek srebra w zależności od metody otrzymywania koloiduNajważniejsze cechy cząstek/ cząsteczek  Koloid Pro Aktiv
Ag 250 i Ag 500® MPA
Inne koloidy niejonowe Inne koloidy jonowe
Sposób otrzymywania
Fizyczny

 
            
fizyczny/fizykochemiczny

chemiczny


 
Dodatki chemiczne, stabilizatory 
Brak stabilizatorów  
 

 
 
Brak stabilizatorów/ Możliwa obecność stabilizatorów
 

 
Jony pierwiastków aby nie łączyły się w związki chemiczne muszą posiadać stabilizatory najczęściej polimery, kwasy, SPC (środek powierzchniowo czynny)

Forma (jonowa / niejonowa)
cząstka niejonowa  
    

 
cząstka niejonowa

cząsteczka jonowa

Kształt
Cząstka Pro Aktiv  ® MPA ze względu na dużą ilość atomów  wierzchołkowych i krawędziowych  z wieloma punktami styku z powierzchnią np. skóry, błony komórkowej bakterii itp. co zapewnia najwyższą skuteczność działania
 

 
 
Cząstki niejonowe występują w formie kulistej lub płaskiej (patrz rysunek powyżej)   z  jednym punktem styku z powierzchnią bakterii lub cząstka płaska mniej skuteczna od Pro Aktiv ® MPA  nie posiadająca  wielu punktów styku,  oddzielona od powierzchni bakterii warstwą cieczy wywołaną jej napięciem powierzchniowym

Cząsteczka o kształcie zaprojektowanym przez chemików z ładunkiem elektrycznym. Zazwyczaj konieczność użycia dodatkowych  stabilizatorów, zapewniających separacje poszczególnych cząsteczek, aby utrzymać je w formie niezagregowanej.
 

 
Wielkość
2-8 nm
 

 
Od kilku do 100 nm, w zależności od metody i zastosowanych stabilizatorów

Od kilku do 100 nm, w zależności od metody
 
Powierzchnia czynna Duża aktywność czynna - największa powierzchnia czynna koloidu Pro Aktiv  ® MPA  ze względu na bardzo dużą ilość atomów krawędziowych i wierzchołkowych


Duża powierzchnia czynna
 
 
 
 
Powierzchnia zależna od użytych stabilizatorów


 
 
Koloid Pro Aktiv Ag 250 i Ag 500®                6/6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy niejonowe        2/6  4/6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy jonowe             6/6 
 
Wniosek z tabeli 1:  Jak widać cząstki Pro Aktiv Ag 250/Ag 500® MPA wykazują się optymalnym dla skuteczności działania kształcie i rozmiarze, wykazują najwyższą czystość oraz całkowity brak jakichkolwiek stabilizatorów. Są to nanokolidy o najbardziej optymalnej budowie dzięki fizycznej, unikalnej metodzie otrzymywania.
 
 
 

Tabela 2. Porównanie właściwości różnych rodzajów koloidów srebra


Właściwości cząstki/cząsteczki  Koloid Pro Aktiv Inne koloidy niejonowe Inne koloidy jonowe
Stabilność fizykochemiczna
Wysoka stabilność


 
Wysoka stabilność

Niska stabilność

Skuteczność działania
Potwierdzona badaniami skuteczność działania już na poziomie stężeń od 2 – 5 ppm

 
 
Skuteczność działania przy niskich lub średnich stężeniach, w zależności od metody produkcji

 
 
Skuteczność często tylko przy wysokich stężeniach. Możliwy biobójczy wpływ aktywnych stabilizatorów koloidu tj. chlor, jod itp. 

Neutralność chemiczna
Neutralny, dzięki fizycznej metodzie otrzymywania
 

 

Neutralny, pod warunkiem, że w procesie wytworzenia cząstka nie przechodziła przez formę jonową


 
Niska i umiarkowana ze względu na aktywność chemiczną

Trwałość działania w czasie
Bardzo wysoka ze względu na swoją wysoką stabilność


 
Wysoka


 
Niska i umiarkowana ze względu na aktywność chemiczną

Reakcja na działanie UV
Nie reaguje na UV

 
 
Nie reaguje na UV
 
Pod wpływem UV tworzą się związki srebra np. sole  srebrowe

Skuteczność bakteriobójcza i grzybobójcza
Bardzo wysoka, potwierdzona badaniami MIC*


 

Brak dostępnych informacji o takich badaniach


 
Brak dostępnych informacji o takich badaniach 

Skuteczność działania na mikroorganizmy w biofilmie oraz na tworzenie biofilmu
Bardzo wysoka, (unikalna dla cząstek Pro Aktiv Ag 250/Ag 500 ® MPA), - cząstki wykazują hamowanie tworzenia biofilmów  bakteryjnych potwierdzone badaniami BMIC**


 
Nie są dostępne badania potwierdzające hamowanie tworzenia biofilmów bakteryjnych
 
 
 
Nie są dostępne badania potwierdzające hamowanie tworzenia biofilmów bakteryjnych
 
 
 
Ryzyko/możliwość powstania szczepów opornych na działanie koloidu
Brak możliwości wytworzenia szczepów opornych na działanie Ag 250/500 ® MPA – potwierdzone dotychczasowymi badaniami


 

Tak/Nie
 
 
 
 

Tak
 
 
 
 
 
Koloid Pro Aktiv                    8/8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy niejonowe         2/8    4/8 -       2/8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy jonowe             6/8     2/8 
 
Wniosek z tabeli 2: Cząstka Pro Aktiv Ag 250/500® MPA charakteryzuje się najlepszymi właściwościami spośród koloidów dostępnych na rynku. Bezpośredni wpływ budowy i struktury cząstek Pro Aktiv ® MPA na uzyskane właściwości gwarantuje ich najwyższą skuteczność.
 
*   MIC – ang. Minimum Inhibitory Concentration - badanie minimalnej ilości danej substancji hamującej wzrost bakterii
**   BMIC – ang. Biofilm Minimum Inhibitory Concentration - badanie minimalnej ilości danej substancji hamującej rozwój biofilmuTabela 3. Porównanie jakości i bezpieczeństwa różnych rodzajów koloidów srebra

Jakość i Bezpieczeństwo

Koloid Pro Aktiv

Inne koloidy niejonowe

Inne koloidy jonowe

Zgodność z normami

Posiada Certyfikat TÜV ISO 13 485 dla wyrobów medycznych

Nie posiadają potwierdzonej jakości produkcji

Nie posiadają potwierdzonej jakości produkcji

Posiada pozwolenie na obrót Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Nie posiadają

Nie posiadają

Genotoksyczność i cytotoksyczność

Badanie Narodowego Instytutu Leków potwierdza brak genotoksyczności i cytotoksyczności koloidów

Brak informacji o takich badaniach Narodowego Instytutu Leków

Jony srebra wchodzą w reakcje z otoczeniem tworząc związki srebra które mogą być genotoksyczne albo cytotoksyczne

Potwierdzenie Skuteczności bakteriobójczej

Każda partia przebadana pod kątem skuteczności bakteriobójczej metodą MIC*

Nie są dostępne badania potwierdzające ich skuteczność

Nie są dostępne badania potwierdzające ich skuteczność

Potwierdzone stężenie

Każda partia posiada potwierdzone stężenie metalu w koloidzie

Nie są dostępne informacje na ten temat

Nie są dostępne informacje na ten temat

Skłonność do kumulacji w organizmie

Brak kumulacji potwierdzony badaniami w testach genotoksyczności w symulacji metabolicznej w Narodowym Instytucie Leków

Brak informacji o takich badaniach

Skłonność do symulacji - w większych ilościach może wywoływać srebrzycę

Koloid Pro Aktiv                    6/6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy niejonowe         2/6       4/6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy jonowe             4/6     2/6

Wniosek z tabeli 3: Cząstki Pro Aktiv to cząstki o potwierdzonym Certyfikatami najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa stosowania.Tabela 4. Badania na cząstkach Pro Aktiv

Badania

Koloid Pro Aktiv

Inne koloidy niejonowe

Inne koloidy jonowe

Badania genotoksyczności w Narodowym Instytucie Leków

Badanie Narodowego Instytutu Leków potwierdza brak genotoksyczności koloidów Pro Aktiv

Brak informacji o takich badaniach w NIL

Jony srebra wchodzą w reakcje z otoczeniem tworząc związki srebra które mogą być toksyczne

Badania cytotoksyczności w Narodowym Instytucie Leków

Badanie Narodowego Instytutu Leków potwierdza brak cytotoksyczności koloidów Pro Aktiv

Brak informacji o takich badaniach w NIL

Jony srebra wchodzą w reakcje z otoczeniem tworząc związki srebra które mogą być toksyczne

Badania bakteriobójcze MIC*

Badania MIC patogenów referencyjnych zgodnie z normami wymaganymi przy rejestracji środków biobójczych

Brak dostępnych informacji o takich badaniach

Brak dostępnych informacji o takich badaniach

Badania bakteriobójcze BMIC**

Wykazane hamowanie tworzenia biofilmów bakteryjnych

Nie są dostępne badania potwierdzające hamowanie tworzenia biofilmów

Nie są dostępne badania potwierdzające hamowanie tworzenia biofilmów

Koloid Pro Aktiv                    4/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy niejonowe        4/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne koloidy jonowe             2/4    2/4

Wniosek z tabeli 4: Cząstki Pro Aktiv to najlepiej przebadane nanokoloidy na rynku.

Cząstki Pro Aktiv Ag 250/ Ag 500® MPA, jako najbardziej skuteczne, o najwyższej jakości i bezpieczeństwie stosowania, znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w których działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze albo regenerujące jest niezwykle ważne. Dzięki swym unikalnym właściwościom, są stosowane z powodzeniem w przemyśle kosmetycznym czy farmaceutycznym, do profesjonalnego utrzymania czystości mikrobiologicznej (szpitale, przechowywanie żywności, produkcja) oraz w rolnictwie.  
© 2021 PROAKTIV   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Kanał Youtube
Profil Facebook
 

Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki. »